Name
..
exo0.py
exo1.py
exo2.py
exo3.py
exo4.py
exo5.py
exo6.py
exo7.py
exo8.py
exo_sgd1.py
exo_sgd2.py
exo_sgd3.py
exo_sgd4.py