Name
..
Makefile
pairs-ar.txt
pairs-bg.txt
pairs-bs.txt
pairs-cs.txt
pairs-da.txt
pairs-de.txt
pairs-el.txt
pairs-en.txt
pairs-es.txt
pairs-et.txt
pairs-eu.txt
pairs-fa.txt
pairs-fi.txt
pairs-fr.txt
pairs-gl.txt
pairs-he.txt
pairs-hr.txt
pairs-hu.txt
pairs-id.txt
pairs-is.txt
pairs-it.txt
pairs-ja.txt
pairs-mk.txt
pairs-ml.txt
pairs-ms.txt
pairs-nl.txt
pairs-no.txt
pairs-pl.txt
pairs-pt.txt
pairs-pt_br.txt
pairs-ro.txt
pairs-ru.txt
pairs-sk.txt
pairs-sl.txt
pairs-sr.txt
pairs-sv.txt
pairs-th.txt
pairs-tr.txt
pairs-vi.txt
pairs-ze_zh.txt
pairs-zh_cn.txt
pairs-zh_tw.txt
student_annotations.csv